Stel je vraag
0

Chemie juli 2015-geel- vraag 4

asked 2019-05-20 08:56:47 -0500

Hannelore.Baert gravatar image

updated 2019-05-22 15:25:17 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Beste

image description

Bij deze oefening begrijp ik dat de twee vaste stoffen bij oplossingen en <c> geen effect zullen hebben op het evenwicht. Dus ik twijfel nog tussen B en D, maar begrijp niet zo goed wat men bedoelt met indampen.

Mvg

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-05-20 15:40:30 -0500

Hannelore.Baert gravatar image

Ik denk dan dat B het juiste antwoord is, omdat er geen water aanwezig is. Als er geen water aanwezig is kan je het ook niet laten verdampen. Door HNO3 toe te voegen verhoogt de concentratie van Cu 2+.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Er staat dat het een verzadigde oplossing is, dus is er wel water aanwezig. Bijkomend is het belangrijk te weten dat NaOH een sterke base is die volledig splitst in Na+ en OH- . Dus toevoegen is de OH- concentratie verhogen en dus zal het evenwicht naar links schuiven en er zal minder Cu++ zijn.

Koen@REBUS ( 2019-05-20 15:57:36 -0500 )edit

Indampen zal zorgen dat al de concentraties verhogen maar niet dat er meer Cu++ wordt gevormd. Wat zal HNO3 als effect hebben op de concentratie OH- en naar waar verschuift het evenwicht?

Koen@REBUS ( 2019-05-20 15:58:46 -0500 )edit

HNO3 zal splitsen in H+ en NO3- en zal met OH- H2O vormen waardoor de reactie naar rechts zal reageren. Hierdoor zal toch niet de ionenconcentratie van Cu2+ toenemen? Wat dan wel gebeurd bij het indampen zoals je hierboven schreef ?

Hannelore.Baert ( 2019-05-23 13:38:25 -0500 )edit

Cu(OH)2 --> Cu+2 + 2 OH- . Wanneer H+ reageert met OH- wordt water gevormd en zal de H+ concentratie dalen. Het systeem wilt deze verandering tegengaan en zal dus meer OH- willen vormen en het evenwicht verschuift dus naar rechts. Dit is dus de juiste oplossing. OK?

Koen@REBUS ( 2019-05-25 23:37:44 -0500 )edit
0

answered 2019-05-20 13:46:15 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Indampen wilt zeggen dat het water verdampt en daardoor de hoeveel oplossing vermindert.

Waarom zou B het juiste antwoord zijn. Probeer je redenering even te delen !

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-05-20 08:56:47 -0500

Aantal keer gelezen: 184 keer

Laatst gewijzigd: May 20 '19