Stel je vraag
0

Fysica juli 2011 vraag 8

asked 2019-05-20 12:59:36 -0500

Anne-Sophie.Milants gravatar image

updated 2019-05-20 13:50:40 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Hoe bereken je de potentiaal is deze figuren? image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-05-20 13:50:45 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Elektrisch veld: van positieve lading naar negatieve lading. Als dit neutraal moet zijn heb je symmetrie nodig. Dus B of D

Elektrische potentiaal: positief in de omgeving van een positieve lading, negatief in de buurt van een negatieve lading. Alleen bij D is dit neutraal.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-05-20 12:59:36 -0500

Aantal keer gelezen: 181 keer

Laatst gewijzigd: May 20 '19