Stel je vraag
1

Chemie 2018 arts vraag 1

asked 2019-05-22 07:06:43 -0500

Marie-France.Delen gravatar image

updated 2019-05-22 15:24:06 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Welke waarden moeten worden toegekend aan x en y in de onderstaande reactievergelijking die voor de rest volledig correct is? 2CxH6(g) + 7O2(g) —> yCO2(g) + 6H2O(g)

x=7eny=7

x=3,5 en y =7

<c> x=2eny=4

<d> x=2 en y=2

Ik heb de oplossing gevonden d.m.v. stelsel methodiek: o: 14 = 2y+6 <=> y = 4 en c: 2x = y <=> x = 2

Maar mijn vraag is of we deze oefening d.m.v. redoxreacties kunnen oplossen? Want ik ben dan ergens fout gelopen (zie foto in google docs link: https://docs.google.com/document/d/1TaXjqX4QZihYaR57Oho9wTdqa3xiGYHw5dBeoUgK6j4/edit)

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

1

https://docs.google.com/document/d/1TaXjqX4QZihYaR57Oho9wTdqa3xiGYHw5dBeoUgK6j4/edit

Marie-France.Delen ( 2019-05-22 07:08:59 -0500 )edit

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-05-22 08:22:53 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Jouw oplossingsmethodiek is helemaal correct. Ik zou deze niet via redox oplossen daar dit alles een heel stuk complexer maakt.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-05-22 07:06:43 -0500

Aantal keer gelezen: 170 keer

Laatst gewijzigd: May 22 '19