Stel je vraag
0

3.1.7 reeks A

asked 2019-05-24 15:15:44 -0500

Thomas.Ponnet gravatar image

updated 2019-05-25 23:30:28 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Kan iemand dit uitleggen aub?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-05-25 23:34:20 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2019-05-25 23:34:55 -0500

Je kan lezen in de opgaven dat het een dubbelzout is waarnaar we op zoek zijn. Dit wilt zeggen dat er een negatief ion (zuurrest) en twee verschillende positieve ionen (metalen aanwezig zijn).

De molecule heeft een neutrale lading (totale lading is 0). Dit wilt zeggen dat de som van de ladingen van de positieve metaalionen samen met de lading van de negatieve zuurrest moet gelijk zijn aan 0.

Sulfaat heeft als lading - 2.

Kalium heeft als lading altijd + 1 (wanneer gebonden in een molecule)

Aluminium heeft als lading altijd + 3 (wanneer gebonden in een molecule)

Zoek de combinatie waarbij voldaan wordt aan het gegeven dat de totale lading 0 moet zijn.

Wat is je antwoord?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-05-24 15:15:44 -0500

Aantal keer gelezen: 112 keer

Laatst gewijzigd: May 25 '19