Stel je vraag
0

Wiskunde Milestone algebra

asked 2019-05-25 12:08:16 -0500

FM gravatar image

Vraag 4 : Diana heeft evenveel broers als zusters , Elke broer heeft 50 procent meer zusters dan broers . Uit hoeveel kinderen bestaat het gezin van Diana ?

Hoe kunt ge deze vraag het best aanpakken ?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-05-25 13:27:51 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Voor Diana is het aantal broers = aantal zussen. Stellen we x = y

Een broer van Diana heeft één zus meer (Diana) en één broer minder (hij is zelf één van de jongens) Stellen we dus (x+1) = 1,5 (y-1)

Dit moet je kunnen oplossen! Vervang een x door y in de laatste vergelijking (of omgekeerd)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-05-25 12:08:16 -0500

Aantal keer gelezen: 180 keer

Laatst gewijzigd: May 25 '19