Stel je vraag
0

Wiskunde algebra 1.9.1

asked 2019-05-25 12:37:31 -0500

FM gravatar image

Hoe kun jij hier de transitiematrix stellen vertrekkend van de gegevens ?

Ook bij vraag 1.9.3 Snap ik niet zo goed wat er precies gebeurd ?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-05-25 13:48:09 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik heb het uitgewerkt voor 1.9.1. Probeer het nu zelf eens voor 1.9.3 C:\fakepath\transitiematrix.jpg

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-05-25 12:37:31 -0500

Aantal keer gelezen: 108 keer

Laatst gewijzigd: May 25 '19