Stel je vraag
0

wiskunde 2.3.19

asked 2019-05-26 12:21:22 -0500

In oefening 2.3.19 van wiskunde wordt er gevraagd naar 'de normaal' van het maximum. Wat is de normaal?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-05-26 12:43:21 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De normaal staat loodrecht op de raaklijn. De raaklijn in het maximum is horizontaal. Tekenen!

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Statistieken

Datum: 2019-05-26 12:21:22 -0500

Aantal keer gelezen: 107 keer

Laatst gewijzigd: May 26 '19