Stel je vraag
0

Chemie opgave 4-OI-13 (bundel 2018)

asked 2019-05-26 14:01:13 -0500

Marie-France.Delen gravatar image

updated 2019-05-26 15:18:37 -0500

Koen@REBUS gravatar image

De volgende reactie gebeurt in de gasfase bij 20°C en bij een overdruk van 2,5 bar. CH4 + 2 O2 --> CO2 + 2 H2O er reageert 64g zuurstofgas. welk volume neemt de hierbij gevormde stoom in?

Tijdens het oplossen heb ik P = 1bar (atmosferische druk) + 2,5 bar (overdruk) = 3,5 bar gebruikt maar bij het zien van de oplossing, moet men enkel de overdruk waarde gebruiken. Waarom moet er geen rekening gehouden met de atmosferische druk voor deze oefening?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-05-26 15:17:43 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2019-05-26 16:32:58 -0500

Overdruk wilt altijd zeggen dat er vertrokken wordt van 0 bar als referentie. Dus de totale druk is 2,5 bar.

Wanneer in de opgave zou worden aangegeven dat de druk 2,5 bar hoger is dan de atmosferische druk dan was jouw berekening wel correct.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

oke top! dank u !!

Marie-France.Delen ( 2019-05-26 16:12:41 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-05-26 14:01:13 -0500

Aantal keer gelezen: 127 keer

Laatst gewijzigd: May 26 '19