Stel je vraag
0

Wiskunde 3.10.1

asked 2019-05-27 09:43:51 -0500

Kathleen gravatar image

Ik leidde deze formule af om nadien het minimum te kunnen vinden in het tekenschema, maar dit lukte me niet. Kan iemand me helpen? Dankjewel!

C:\fakepath\Analyse 3.10.1.jpg

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-05-27 10:04:02 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je uitwerking is goed. Nu moet je de afgeleide functie gelijkstellen aan 0 want we zoeken een minimum. Na wat herschikken bekom je nu een formule voor x (Indien je twee waarden voor x bekomt, laat de negatieve maar weg)

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

Ik heb het, erg bedankt!

Kathleen ( 2019-05-28 06:39:32 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-05-27 09:43:51 -0500

Aantal keer gelezen: 70 keer

Laatst gewijzigd: May 27 '19