Stel je vraag
1

Chemie juli 2017 vraag 8

asked 2019-05-27 11:40:56 -0500

Thomas.Nauwelaerts gravatar image

updated 2019-05-28 02:35:08 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Beste,

Na gebruik te maken van de titratieformule kom ik op antwoord B: 0,400M. Het moet echter 0,200M zijn. Ik denk dat ik wel weet wat mijn fout kan zijn, volgens mij iets met het opsplitsen in ionen waardoor er dus 2 OH-ionen zijn. Kan iemand mij even uitleggen hoe dit juist zit en waar ik rekening mee moet houden bij deze zuur-base-titraties? Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-05-28 02:57:57 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Je moet bij titratie best het volgende stappenplan volgen. Schrijf de reactie: zuur + base geeft zout + water. Daarna moet je onderstaande formule toepassen.

image description

Kom je op die manier tot de juiste oplossing?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ja, dit was wat ik dacht dat het moest zijn. Bedankt!

Thomas.Nauwelaerts ( 2019-05-28 10:04:38 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-05-27 11:40:56 -0500

Aantal keer gelezen: 212 keer

Laatst gewijzigd: May 28 '19