Stel je vraag
0

Chemie 6.2.2 reeks B

asked 2019-05-28 09:58:09 -0500

Louise.DeCleen gravatar image

updated 2019-05-28 10:05:41 -0500

Zou iemand me willen uitleggen hoe je aan deze oefening begint (en hoe je de juiste uitkomst bekomt)?

Dankjewel!!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2019-05-28 14:19:15 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2019-05-29 12:44:17 -0500

Daar voor de concentratie CO slechts 2 x 10^-10-de M overblijft bij evenwicht, mag je voor delta n = 0,1 nemen.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Is het niet zo dat er van CO nog slechts 2x10^-10 overschiet (indien dit het geval is, is er tussen begin- en evenwichtsconcentratie wel een aanzienlijk verschil)? Als ik deze informatie uit de vraag haal, interpreteer ik hem dan verkeerd?

Louise.DeCleen ( 2019-05-29 02:16:37 -0500 )edit

Dat is correct. Ik heb de opgave niet goed gelezen. Je mag dus uitgaan van het feit dat er ongeveer 0,1 mol wegreageett bij de reagentiea en er 0,1 mol bijkomt bij de reactieproducten. De hoeveelheid CO bij evenwicht is 2x10^-10 . Welke oplossing kom je dan uit?

Koen@REBUS ( 2019-05-29 12:42:29 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-05-28 09:58:09 -0500

Aantal keer gelezen: 124 keer

Laatst gewijzigd: May 29 '19