Stel je vraag
0

Fysica milestone general vraag 3

asked 2019-05-28 13:33:28 -0500

Mats.Retour gravatar image

image description

Bij deze oefening kom ik 2g uit, maar het juiste antwoord is √(5)g.

Ik stelde de kinetische energie gelijk aan de potentiële energie en kreeg v²=2gr

ik vulde het in bij ac=v²/r en kreeg 2g

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-05-28 14:21:59 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Er is 2g naar het midden, maar ook nog een 'gewone' g naar beneden. Deze samenstellen geeft de 5^0.5

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-05-28 13:33:28 -0500

Aantal keer gelezen: 67 keer

Laatst gewijzigd: May 28 '19