Biologie chemische stoffen in organismen

asked 2019-05-28 16:46:32 -0500

FM gravatar image

Hemoglobine zorgt voor het transport van zuurstof in het bloed , welke processen doen zich daarbij voor ? A) oxigenatie aan de weefselcapillairen en de deoxigenatie aan de longcapillairen . B) oxigeniatie en deoxigenatie aan de longcapillairen C) oxigenatie aan de long capillairen en deoxigenatie aan alle weefselcapillairen . D) oxigenatie en deoxigenatie aan de weefsel capillairen , uitgezonderd longcapillairen .

Wat is het juiste antwoord op deze vraag ?

Ik denk dat c juist is, klopt het ?

Mvg

edit retag flag offensive close merge delete