Stel je vraag
0

Biologie chemisch stoffen

asked 2019-05-28 16:53:01 -0500

FM gravatar image

Triglyceriden worden niet beschouwd als macromoleculen (polymeren) omdat ze opgebouwd zijn. Uit moleculen met een verschillende polariteit . [ klopt deze stelling ? ]

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-05 11:53:24 -0500

Ulrike.Vanhoutte gravatar image

Ik denk het wel. Triglyceriden bestaan uit glycerol en vetzuren en die hebben een verschillende polariteit.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-05-28 16:53:01 -0500

Aantal keer gelezen: 134 keer

Laatst gewijzigd: Jun 05 '19