Stel je vraag
0

Wiskunde examen arts 2018 vraag 8 geel

asked 2019-05-29 05:49:19 -0500

Kathleen gravatar image

updated 2019-05-29 06:16:19 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik kan aan deze oefening totaal niet uit. Hoe los ik deze op? Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-05-29 06:28:00 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De vraag C:\fakepath\wiskunde 2018 vraag 7.JPG Antwoord: C:\fakepath\wiskunde 2018 vraag 7 oplossing.JPG

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Het moet natuurlijk vraag 8 zijn, maar ik denk dat alleen de titel fout is.

Myriam@REBUS ( 2019-05-29 06:29:57 -0500 )edit

Hoe weet je dat de volgorde niet van belang is? En waarom moet je in de teller enkel rekening houden met 2 personen, moet je de andere ook niet nog een plaats toekennen?

Kathleen ( 2019-05-29 10:09:06 -0500 )edit

Ze staan in de juiste volgorde, op 2 na. Hoeveel schikkingen kan je maken door exact 2 personen van plaats te wisselen? In de noemer staan alle mogelijke schikkingen

Myriam@REBUS ( 2019-05-29 11:19:38 -0500 )edit

Dankuwel!!

Kathleen ( 2019-05-30 03:35:24 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-05-29 05:49:19 -0500

Aantal keer gelezen: 387 keer

Laatst gewijzigd: May 29 '19