Stel je vraag
0

fysica 10.1.17

asked 2016-06-07 12:11:24 -0500

Anne-Sophie gravatar image

updated 2016-06-07 12:19:44 -0500

Hoe kan deze vraag worden beantwoord? Ik heb iets opgeschreven van v/V = b/B maar ik kan er niet helemaal aan uit wat je dan kan invullen en hoe je de oplossing eruit kan halen?

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-06-11 05:54:52 -0500

Anne-Sophie gravatar image

Bedankt. Wat ik echter niet snap nu is de formule N= B/V dus beeldgrootte/voorwersgrootte. Dit vullen we dan toch niet juist is bij oef 10.1.16 waarbij we beeldafstand/voorwerpsafstand doen?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Het beeld is toch veel kleiner dan het voorwerp? Dus moet N ook klein zijn.

Myriam@REBUS ( 2016-06-11 09:21:51 -0500 )edit

Ja dat begrijp ik. Maar ik volg de redenering niet dat we nu kleine b/ kleine v in plaats van (zoals in het boek) grote B/grote V?

Anne-Sophie ( 2016-06-12 02:07:43 -0500 )edit
0

answered 2016-06-07 13:25:06 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Uit de oefening 10.1.16 leerden we dat de afstand tot de ooglens 24mm is, de diameter van de gele vlek is 3 mm. Als je het beeld tekent zie je dat de hoek tussen top van het beeld en de x-as gelijk blijft met de hoek tussen top van het voorwerp (de man van 2 meter). Dus is (3/24) = (2/afstand) De afstand is dan 2*8=16 meter.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-07 13:20:56 -0500

updated 2016-06-07 13:21:32 -0500

De formule die je geeft, is correct en volgt uit het gelijkvormig zijn van de de driehoeken gevormd door de horizontale, de lichtstraal door het midden van de lens en het voorwerp/het beeld. Als je 3 van de 4 getallen (voorwerpsafstand $v$,voorwerpsgrootte $V$, beeldafstand $b$ en beeldgrootte $B$) kent, kan je de vierde berekenen.

Heb je er slechts 2: $v$ of $b$ en $V$ of $B$, maar wel de brandpuntsafstand $f$, dan kan je via de lenzenformule een derde berekenen: $\frac{1}{v}+\frac{1}{b}=\frac{1}{f}$

Opgelet de voorwerpsafstand meet je positief naar links van de lens, de beeldafstand meet je positief naar rechts van de lens. Deze laatste is dus negatief bij een virtueel beeld, en moet je dan ook zo invullen in de lenzenformule.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-07 12:11:24 -0500

Aantal keer gelezen: 133 keer

Laatst gewijzigd: Jun 11 '16