Stel je vraag
0

Wiskunde augustus 2017 vraag 14 geel

asked 2019-05-29 11:17:49 -0500

Kathleen gravatar image

updated 2019-05-29 11:37:50 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik redeneerde a.d.h.v. de gegevens al dat x op 1 standaardafwijking van het gemiddelde ligt in de tweede zittijd en op 3 standaardafwijkingen in de eerste zittijd. Hoe los je dit verder op om de grootste kans te bepalen?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-05-29 11:37:35 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De kans in eerste zittijd is dus ongeveer 16%, in tweede zittijd ongeveer 0.015 % (0,03/2) en dus heb je een factor 100. Daarmee kan je het juiste antwoord selecteren.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Hoe komt u tot deze kansen?

Kathleen ( 2019-05-29 14:06:14 -0500 )edit

De 68 - 95 - 99.7 vuistregel voor de normaal verdeling. Zie cursus.

Myriam@REBUS ( 2019-05-29 14:08:13 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-05-29 11:17:49 -0500

Aantal keer gelezen: 134 keer

Laatst gewijzigd: May 29 '19