Stel je vraag
0

Normaalverdeling examenvraag

asked 2019-05-30 03:23:53 -0500

Kathleen gravatar image

C:\fakepath\Kansrekenen extra.jpg

Het antwoord is B. Ik dacht dit aanvankelijk ook, gezien het feit dat het oestrogeengehalte bij mannen en vrouwen te verschillend is. Echter staat er in de opgave dat je voor bepaalde kenmerken mannen en vrouwen apart kan nemen, dus dan kan je hiervan wel 2 normaalverdelingen (man of vrouw) opstellen en is antwoord B toch een optie... Hoe los ik dit best op?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-05-30 10:26:11 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Als het alleen C is omdat je bij B toch kunt opslitsen naar 2 verdelingen is er nog iets anders: C geeft een rechts-scheve verdeling (als je de gewichten niet omzet naar bijvoorbeeld BMI). Maar dat moet je in het kader van het toelatingsexamen (nog) niet weten.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2019-05-30 06:02:46 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik zou denken dat bij B en C een probleem is omdat er significante verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. Dat kan je dan beter opsplitsen.C:\fakepath\vraag normaalverdeling.JPG

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-05-30 03:23:53 -0500

Aantal keer gelezen: 242 keer

Laatst gewijzigd: May 30 '19