Stel je vraag
0

Biologie hoofdstuk 4 vraag 19

asked 2019-05-30 08:37:25 -0500

Thomas.Nauwelaerts gravatar image

Beste,

Bij deze vraag had ik volgende redenering: in de tweede basensequentie zag ik AUG startcodon staan. Ik begin vanaf hier en kijk waar ik het eerste stopcodon tegenkom (richting: 5’ 3’). Door de mutatie is er een extra stopcodon UGA gevormd dat zich voor het reeds aanwezige stopcodon UGA bevindt. Hierdoor wordt de keten 1 aminozuur korter omdat dit nieuwe stopcodon de keten hier doet stoppen. Is deze redenering correct?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-04 05:05:14 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Jup volledig correct :)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-05-30 08:37:25 -0500

Aantal keer gelezen: 59 keer

Laatst gewijzigd: Jun 04 '19