Stel je vraag
1

Chemie 2004

asked 2019-05-31 05:57:42 -0500

Thomas.Ponnet gravatar image

updated 2019-05-31 05:59:53 -0500

Kan iemand me helpen bij deze vraag? ik heb gevonden dat het antwoord: C is maar, ik heb een probleem met het uitbalanceren van mijn H2O.

image description

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
2

answered 2019-05-31 15:03:01 -0500

Koen@REBUS gravatar image

image description

edit flag offensive delete link more
0

answered 2019-05-31 15:01:32 -0500

Koen@REBUS gravatar image

image description

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-05-31 05:57:42 -0500

Aantal keer gelezen: 695 keer

Laatst gewijzigd: May 31 '19