Stel je vraag
0

2018 tandarts biologie

asked 2019-05-31 15:25:39 -0500

Thomas.Ponnet gravatar image

Vraag 7

Heeft iemand een idee wrm hier niet mutatie zou kunnen?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-02 06:15:26 -0500

Sam gravatar image

De allelfrequentie in elk aquarium wordt bepaald. In 49 aquaria blijkt de allelfrequentie van het dominante allel ongeveer 0,80 te bedragen (± 0,05). In één van de aquaria is de allelfrequentie van het dominante allel echter 0,53.

Omdat de allelfrequentie slechts in één aquarium zo verschillend is, lijkt dit het resultaat van toeval, wat dus door genetische drift kan komen. Door toeval gaat een bepaald alleen meer verspreid worden dan het ander en kan het eerste alleen het tweede dus wegconcurreren.

Mutatie is niet het juiste antwoord omdat de kans dat meerdere vissen dezelfde mutatie zouden ondergaan, is verwaarloosbaar klein.

Het juiste antwoord is dus genetische drift

edit flag offensive delete link more
0

answered 2019-06-04 05:02:40 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Correct!

Onthou ook dat genetische drift toeval is, en hier is het toevallig dat een aquaria een andere verhouding heeft.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Maar kan het niet zijn da een vis toevallig een mutatie ondergaat en dat deze mutatie er voor zorgt dat hij meer overlevingskansen heeft en dus meer paringskansen

Thomas.Ponnet ( 2019-06-09 05:41:14 -0500 )edit

Zou kunnen, maar dan verwacht je vb. een bekje naar voor en niet hetgeen al in de andere populatie aanwezig is

Martine@REBUS ( 2019-06-18 04:12:22 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-05-31 15:25:39 -0500

Aantal keer gelezen: 181 keer

Laatst gewijzigd: Jun 04 '19