Stel je vraag
0

Biologie tandarts 2018

asked 2019-05-31 15:28:36 -0500

Thomas.Ponnet gravatar image

updated 2019-05-31 15:28:57 -0500

Vraag 9

Wrm sterft de dochter hier niet die een x chromosoom heeft voor foetale sterfte en 1 voor blindheid

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-04 05:04:23 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Omdat x recessief is, dus je hebt 2 dezelfde x'en nodig om iets tot uiting te laten komen. Daarom dat ook de kleurenblindheid niet doorkomt.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-05-31 15:28:36 -0500

Aantal keer gelezen: 163 keer

Laatst gewijzigd: Jun 04 '19