Stel je vraag
0

7.10.9 Fysica extra

asked 2019-06-02 03:36:33 -0500

Kathleen gravatar image

Ik begrijp niet goed hoe je bij deze vraag moet redeneren om tot antwoord D te komen. Kan iemand me helpen? Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-02 03:45:29 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Uit de gegevens kan je de weerstand van elk lampje afzonderlijk berekenen. Dan ga je ze in serie schakelen. Dus tel je de weerstanden op. Nu kan je het vermogen van elk lampje in deze schakeling afzonderlijk berekenen. Dat zou je het juiste antwoord moeten opleveren.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik berekende dit en kwam voor lampje 1 een vermogen uit van 24,7 W en voor lampje 2 een vermogen van 0,17 W. Als je veel lager dan je maximale vermogen zit, brandt dan je lampje nauwelijks of zelfs niet? Ik dacht dat dit was wanneer je je vermogen juist overschrijdt ...

Kathleen ( 2019-06-02 06:02:52 -0500 )edit

Het vermogen wordt gebruikt om lichtenergie te maken. Als je het vermogen overschrijdt zal je wellicht even een grote lichtflits zien, wanneer het lampje doorbrandt.

Myriam@REBUS ( 2019-06-02 06:10:12 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-02 03:36:33 -0500

Aantal keer gelezen: 107 keer

Laatst gewijzigd: Jun 02 '19