Stel je vraag
0

7.10.5 Fysica extra

asked 2019-06-02 03:38:19 -0500

Kathleen gravatar image

Deelvraag A begreep ik, maar bij B zit ik vast. Ik dacht dat je voor 50l water 0,125 euro moest betalen, maar dat is niet het correcte antwoord. Ik probeerde dan de hoeveelheid energie uit te rekenen, maar die vond ik niet voor een douche.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-02 03:54:48 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je weet hoeveel joule je nodig hebt om het water op te warmen. Reken dat om in KWh. Je kan ook de 2.5 KWh vermenigvuldigen met het aantal uur dat je opwarmt. Dan bereken je de prijs van de elektriciteit. HIer tel je nog eens de prijs van het water bij.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankjewel!!

Kathleen ( 2019-06-02 05:47:12 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-02 03:38:19 -0500

Aantal keer gelezen: 51 keer

Laatst gewijzigd: Jun 02 '19