Stel je vraag
0

8.10.1 Fysica extra

asked 2019-06-02 04:30:33 -0500

Kathleen gravatar image

Ik vond een stroom van 1,17 * 10^-8, maar zit vast bij het berekenen van de hoeveelheid eenwaardige ionen. Hoe pak ik dit best aan?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-02 04:35:11 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Zie formularium voor de lading van één ion. Deel de stroom door die lading en je hebt het aantal ionen.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik zie het, dankjewel

Kathleen ( 2019-06-02 05:49:36 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-02 04:30:33 -0500

Aantal keer gelezen: 50 keer

Laatst gewijzigd: Jun 02 '19