Stel je vraag
1

Koolstofchemie opgave 9-0I-08

asked 2019-06-02 06:18:11 -0500

Sam gravatar image

updated 2019-06-02 09:27:51 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Zou iemand kunnen uitleggen hoe ik deze oefening oplos?

Alvast bedankt

Sam

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-02 09:27:10 -0500

Koen@REBUS gravatar image

De theorie die je nodig hebt om deze opgave aan te vatten is de volgende: Een primair alcohol zal geoxideerd worden tot een aldehyde, een secundair alcohol tot keton en een tertiair alcohol wordt niet geoxideerd.

Kan je met deze informatie verder?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-02 06:18:11 -0500

Aantal keer gelezen: 62 keer

Laatst gewijzigd: Jun 02 '19