Stel je vraag
0

Chemie serie 7.2 vraag 10 en 11

asked 2019-06-02 10:52:27 -0500

Thomas.Nauwelaerts gravatar image

updated 2019-06-02 11:08:07 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Beste,

Bij deze oefeningen maakte ik respectievelijk gebruik van de formules: pOH=pKb +log(geconj zuur/base) en pH=pKz +log(geconj base/ zuur). Mijn vraag is hoe ik deze oefeningen anders kan oplossen, daar ik niet denk dat deze formules basisleerstof zijn. Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-02 11:07:35 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Het berekenen van de pH van een bufferoplossing doe je met behulp van de door jou aangehaalde formule:

pH = pKz +log([base] / [zuur])

Je zou kunnen beslissen om enkel bovenstaande formule van buiten te leren en dan bij een basische buffer pkz te vervangen door 14 - pKb

Succes !

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
2 followers

Statistieken

Datum: 2019-06-02 10:52:27 -0500

Aantal keer gelezen: 136 keer

Laatst gewijzigd: Jun 02 '19