Stel je vraag
1

Wat is een atoom

asked 2014-04-02 04:51:03 -0500

Eureka@REBUS gravatar image

updated 2016-06-26 02:07:54 -0500

Koen@REBUS gravatar image

wat is een atoom?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2014-06-28 08:02:14 -0500

Johan@REBUS gravatar image

updated 2015-03-13 17:07:36 -0500

yannick gravatar image

Atomen zijn de bouwstenen van de moleculen. Volgens Bohr bevat een atoom een centrale kern met positief geladen protonen en neutrale neutronen waarrond zich op vaste afstand elektronen bewegen. Het aantal protonen in de kern is gelijk aan het aantal elektronen op de schillen. Daardoor is het atoom elektrisch neutraal. Het aantal protonen van een atoom wordt weergegeven door het "atoomnummer Z". De massa van een atoom wordt gegeven door het "massagetal A" en wordt bepaald door de som van de massa's van protonen en neutronen.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Als je van een atoom het aantal protonen weet dan ken je ook het aantal elektronen voor het atoom en kan je de elektronenconfiguratie uitwerken. Het geeft ook het atoomnummer voor dit atoom. Eens duidelijk over welk atoom het gaat kan je ook andere info voor dit atoom in de informatietabel vinden.

Johan@REBUS ( 2015-07-02 10:22:43 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2014-04-02 04:51:03 -0500

Aantal keer gelezen: 238 keer

Laatst gewijzigd: Mar 13 '15