Stel je vraag
0

Fysica examenvraag

asked 2019-06-06 02:56:23 -0500

Kathleen gravatar image

Ik begrijp niet goed hoe je deze oefening moet oplossen. Het juiste antwoord zou C moeten zijn, alvast bedankt! C:\fakepath\1998 Examenvraag 2 (2).png

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-06 07:22:53 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Reservoir met lucht: Patm + 10 cm kwik. Dit is aan de rechterkant gelijk aan Pgas + 6 cm kwik. Kan je het nu berekenen?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik heb het, maar hoe kan je met zekerheid weten dat de druk links gelijk is aan de druk van de lucht in het reservoir op een bepaalde hoogte en dit dan gelijk is aan de druk rechts? Heeft het hoogteverschil van de luchtdruk in het reservoir links en rechts geen invloed?

Kathleen ( 2019-06-25 01:29:59 -0500 )edit

Als de vloeistof stil staat is de druk op dezelfde hoogte gelijk. De vloeistofkolom is in evenwicht.

Myriam@REBUS ( 2019-06-25 02:13:40 -0500 )edit
1

Ik begrijp het danku!

Kathleen ( 2019-06-25 02:53:31 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-06 02:56:23 -0500

Aantal keer gelezen: 62 keer

Laatst gewijzigd: Jun 06 '19