Stel je vraag
0

chemie 7.5

asked 2016-06-08 03:26:26 -0500

Anne-Sophie gravatar image

Ik heb deze opgave gemaakt en deze is verbeterd door mijn leraar, maar nu zie ik dat deze oplossing niet tussen de mogelijkheden staat. Nu weet ik niet of deze correct is.image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-06-08 06:27:17 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Het gevonden antwoord is correct voor de gegeven Kc-waarde. Het gevonden antwoord = 21,3. Deze waarde zou bij D moeten staan. Wordt bij volgende uitgave gecorrigeerd.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-08 03:26:26 -0500

Aantal keer gelezen: 82 keer

Laatst gewijzigd: Jun 08 '16