Stel je vraag
1

Chemie - chemisch rekenen - oef 4-OIII-4 & 5 (bundel 2018)

asked 2019-06-07 09:54:26 -0500

Marie-France.Delen gravatar image

updated 2019-06-07 14:42:11 -0500

Koen@REBUS gravatar image

oef 4-OIII-5:

een waterige oplossing heeft een dichtheid van 0,98 g/ml. We nemen 11 ml zuivere methanol met een dichtheid van 0,79g/ml en lengen aan tot 75 ml met de waterige oplossing. Hoeveel massaprocent methanol bevat de bekomen oplossing?"

oef 4-OIII-4:

een waterige oplossing heeft een dichtheid van 0,98 g/ml. We nemen 11 ml zuivere methanol met een dichtheid van 0,79g/ml en voegen 75 ml van de waterige oplossing toe. Hoeveel massaprocent methanol bevat de bekomen oplossing?

Bij het berekenen van de massaprocent - [m(meth)/m(opl)]*100% - snap ik niet waarom we de massa van methanol niet moeten bijrekenen bij m(opl), want methanol en de waterige oplossing zijn toch samengevoegd tot 1 oplossing?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-08 02:52:04 -0500

Marie-France.Delen gravatar image

ahja, juist, ik heb dat aanlengen over het hoofd gezien voor opdracht 4.3.5.!!

voor 4.3.4 zou ik het volgende zeggen: (11ml x 0.79 g/ml) / [(11ml x 0.79 g/ml) + (75ml x 0.98 g/ml)] x 100 = [8,69 / (73,5+8,69)] * 100 = 10,5% --> maar ik heb vorig jaar genoteerd dat het antwoord B (ook 12,1%) moet zijn. en dat kom ik uit wanneer ik de massa van methanol niet bijreken bij massa oplossing (onder de breukstreep). waarom moet het in dit vraagstuk niet bij gerekend worden?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

10,5 % is de juiste oplossing voor deze opgave. Je moet wel degelijk de massa van methanol meerekenen in de totale massa. Je oplossing hierboven is dus wel degelijk correct. De informatie van vorig jaar klopt dus niet.

Koen@REBUS ( 2019-06-09 06:51:48 -0500 )edit
0

answered 2019-06-07 14:36:08 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2019-06-07 14:43:27 -0500

De totale massa zal je wel moeten berekenen.

De formule wordt dus: (11ml x 0.79 g/ml) / [(11ml x 0.79 g/ml) + (64ml x 0.98 g/ml)] x 100 = 12.1 %

Let op : dit is de formule voor opgave 4-0III-5

Kan jij de oplossing geven voor opgave 4-0III-4. Daar wordt gegeven dat er 75 ml wordt toegevoegd !!! Wat is dan de juiste oplossing voor deze opgave?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-07 09:54:26 -0500

Aantal keer gelezen: 232 keer

Laatst gewijzigd: Jun 08 '19