Stel je vraag
0

chemie 7.6

asked 2016-06-08 03:38:27 -0500

Anne-Sophie gravatar image

updated 2016-06-08 03:40:16 -0500

Ik heb samen in de les geen oefening gemaakt in verband met het oplosbaarheidsproduct. ik weet dan ook niet goed hoe ik hier aan antwoord a kan komen. Ook kan ik oef 7.9 dan niet starten.

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-06-10 02:39:55 -0500

Anne-Sophie gravatar image

Oké, maar eigenlijk behoort dit niet tot de te kennen leerstof?

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-11 10:23:21 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Behoren tot de TK LS:onder CHEMISCHE REACTIES, 'Oplosbaarheid van stoffen in water', dus ook wanneer ze beperkt oplosbaar zijn, naast, 'Dissociatie- en ionisatievergelijkingen schrijven en interpreteren'. Daarnaast: Oplosbaarheidsproduct Ks is de evenwichtsconstante voor een stof die beperkt oplost, beperkt dissocieert. Verder geeft de 'Informatie voor de vragen Chemie' die je samen met het PSE op) het examen mag gebruiken 'Oplosbaarheid van ionverbindengen in water'. Hoort dit dan eigenlijk niet tot de TK LS.!!!

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-08 06:24:36 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Recentelijk werd onder Chemie - Oplosbaarheid - Oplosbaarheidsproduct de achtergronden toegelicht. Misschien deze even doornemen en dan nogmaals de opgaven trachten uit te werken.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-08 03:38:27 -0500

Aantal keer gelezen: 421 keer

Laatst gewijzigd: Jun 11 '16