Stel je vraag
0

TAT - EX 2016 chemie vraag 12

asked 2019-06-08 14:34:16 -0500

Marie-France.Delen gravatar image

updated 2019-06-09 07:57:06 -0500

Koen@REBUS gravatar image

"Een metaal wordt in 100 ml HCl-oplossing met pH = 1 gebracht. er treedt een reactie op waarbij H2 gevormd wordt. Na de reactie wordt de bekomen oplossing met water aangelengd tot 1l. De pH van deze aangelengde oplossing is 3. Wat is de hoeveelheid H2 die gevormd werd tijdens deze reactie?"

d.m.v. de gegeven pH's heb ik de concentratie van de H+ gevonden en vervolgens het #mol(H+) berekend en vervolgens hoeveel H+ tijdens de reactie reageert, namelijk: 9.10^-3 mol.

mijn vraag is de volgende: ik zie verder niet goed in welke volgende stap ik moet ondernemen om het #mol(H2) te vinden.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-09 05:21:56 -0500

Koen@REBUS gravatar image

De eerste stappen die je hebt gezet zijn correct

De reactievergelijking geeft je de verhouding tussen het aantal mol HCl en H2.

Stel dus de reactievergelijking op en bepaal deze verhouding.

Helpt dit je verder?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-08 14:34:16 -0500

Aantal keer gelezen: 122 keer

Laatst gewijzigd: Jun 09 '19