Stel je vraag
0

Chemie - extra oef - reeks 4 vraag 6

asked 2019-06-09 05:42:40 -0500

Tinne.Wilms gravatar image

updated 2019-06-09 07:55:22 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Beste,

Ik kom niet uit op de juiste Mx voor het gevraagde gas. Wat doe ik hier fout?

Alvast bedankt!

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ┬╗ oldest newest most voted
0

answered 2019-06-09 07:03:18 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Let op het volume dat je berekent met de algemene gaswet wordt uitgedrukt in kubieke meter. Bijgevolg is er een factor 1000 verschil tussen jouw oplossing en de juiste oplossing.

OK?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ah ja! Gevonden, het klopt :-) Bedankt Koen!

Tinne.Wilms ( 2019-06-09 07:11:40 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-09 05:42:40 -0500

Aantal keer gelezen: 71 keer

Laatst gewijzigd: Jun 09 '19