Stel je vraag
0

Chemie - vraag 14 groepsles

asked 2019-06-09 08:30:34 -0500

Tinne.Wilms gravatar image

updated 2019-06-09 09:24:53 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Adhv de manier dat ik in de les heb gezien, heb ik het rendement hier uitgerekend, maar ik kom hier uit op 44%?

Alvast bedankt!

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-09 09:22:45 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Je delta n bij AlCl3 moet 2 x 0,09 = 0,18 mol zijn rekening houdend met coëfficiënten in de reactievergelijking.

Voor H2SO4 moet delta n gelijk zijn aan 3 x 0,09 = 0,27.

Akkoord?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Akkoord, hierbij kom ik uit op: 0,18 / 0,20 X 100 = 90 procent. Hierbij kun je dan vanuit gaan dat 88% het dichtste erbij ligt?

Tinne.Wilms ( 2019-06-09 09:35:01 -0500 )edit

Helemaal juist!

Koen@REBUS ( 2019-06-09 10:04:40 -0500 )edit

Bedankt! :-)

Tinne.Wilms ( 2019-06-09 10:28:42 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-09 08:30:34 -0500

Aantal keer gelezen: 81 keer

Laatst gewijzigd: Jun 09 '19