Stel je vraag
0

Biologie: bouw mannelijk voorplantingsorgaan: zaadvloeistof

asked 2019-06-09 11:03:31 -0500

Omar.ElHaji gravatar image

Als de rijpende zaadcellen bij de bijbal aankomen waar ze verder kunnen rijpen in de zaadvloeistof, die door de bijbal is afgescheiden. Dan gaan ze verder en als ze een zaadblaasje tegen komen scheidt deze ook zaadvloeistof als energiebron af. Is deze zaadvloeistof dezelfde als die van de bijbal en wordt die bij de bijbal dan gewoon gebruikt als voedingsstof om te kunnen groeien en als ze rijp zijn en langs het zaadblaasje komen als energiebron om zsm te kunnen 'zwemmen'?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-20 08:36:11 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Zaadvocht van de bijbal bevat weinig koolhydraten, dus weinig energie om te zwemmen. Die van zaadblaasjes zijn rijk aan stoffen om energie te geven.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ok bedankt!

Omar.ElHaji ( 2019-06-20 08:54:13 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-09 11:03:31 -0500

Aantal keer gelezen: 82 keer

Laatst gewijzigd: Jun 20 '19