Stel je vraag
0

Chemie examen vraag 2000 juli vraag 8

asked 2019-06-09 15:57:20 -0500

Cha gravatar image

updated 2019-06-09 16:52:25 -0500

Koen@REBUS gravatar image

De examenvraag van 2000 Juli vraag 8 met het diketon snap ik niet. Hoe kan ik dit weten?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-09 16:51:07 -0500

Koen@REBUS gravatar image

De theorie die je nodig hebt om deze opgave aan te vatten is de volgende: Een primair alcohol zal geoxideerd worden tot een aldehyde, een secundair alcohol tot keton en een tertiair alcohol wordt niet geoxideerd.

Kan je met deze informatie verder?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ja ik begrijp het, dankjewel!

Cha ( 2019-06-12 04:55:43 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Statistieken

Datum: 2019-06-09 15:57:20 -0500

Aantal keer gelezen: 131 keer

Laatst gewijzigd: Jun 09 '19