3.9.9 wiskunde

asked 2019-06-09 16:49:45 -0500

Mirac.Ulgen gravatar image

updated 2019-06-10 03:14:28 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Hallo, ik probeer deze oef op te lossen maar het lukt niet. Ik weet wel dat het antwoord 80 moet zijn. Kan u even kijken wat ik verkeerd doe?

C:\fakepath\62107550_667288543693579_4647352908617089024_n.jpg

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

1

ik zie wat ik fout deed! ik moest gewoon 300*(4/15) doen dan kom je 80 uit

Mirac.Ulgen ( 2019-06-09 17:49:39 -0500 )edit

Je mag het basis rekenwerk niet uit het oog verliezen hè!

Myriam@REBUS ( 2019-06-10 03:02:29 -0500 )edit

ik bergijp niet wat u hiermee bedoelt.

Mirac.Ulgen ( 2019-06-10 15:51:55 -0500 )edit

Ik bedoel dat veel studenten het moeilijke deel van de oefening goed doen en dan bij de afwerking een fout maken. Dit is tragisch als je zoiets op een examen doet!

Myriam@REBUS ( 2019-06-11 02:00:45 -0500 )edit