Stel je vraag
0

Chemie 2.2. vraag 2

asked 2019-06-10 05:39:56 -0500

Ellen.Hens gravatar image

updated 2019-06-10 07:52:30 -0500

Koen@REBUS gravatar image

aluminum en kalium zijn beide metalen hoe komt het dan dat er geen metaalbinding voorkomt in het dubbelzout AlK(SO4)2

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-10 07:57:00 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Een metaalbinding is een binding waarbij metaalatomen van eenzelfde metaalatoom een metaalrooster vormen.

Hier hebben we twee kationen van Al en K die een ionbinding aangaan met een zuurrest en een zout vormen.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Statistieken

Datum: 2019-06-10 05:39:56 -0500

Aantal keer gelezen: 124 keer

Laatst gewijzigd: Jun 10 '19