Stel je vraag
1

chemie 9-05 heteroatomen

asked 2016-06-08 06:44:55 -0500

Machteld.DeBacker gravatar image

Ik dacht dat I ook een heteroatoom is, maar blijkbaar is dat niet? Kan er iemand zeggen welke juist de heteroatomen zijn? Ik kan ze niet vinden in een handboek of op internet.

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2016-06-08 09:19:30 -0500

Jaak.Dezeure gravatar image

Hoi Machteld,

Ik denk dat daar geen "I" staat in die oefening, het lijkt gewoon zo door de wazige druk (de foto is bij mij ook nogal onduidelijk). In organische chemie zijn alle atomen, buiten waterstof en koolstof, hetero atomen.

Jaak

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-14 02:34:24 -0500

Johan@REBUS gravatar image

FYI - Een heteroatoom is in de organische chemie ieder atoom, anders dan koolstof of waterstof, dat in de structuur een plaats inneemt waar zich ook een C-atoom kan bevinden. Veel voorkomende heteroatomen zijn stikstof, zuurstof, fosfor en zwavel.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-08 06:44:55 -0500

Aantal keer gelezen: 121 keer

Laatst gewijzigd: Jun 14 '16