Stel je vraag
0

chemie arts 2018 geel vraag 7

asked 2019-06-11 10:20:33 -0500

Cha gravatar image

updated 2019-06-29 10:01:39 -0500

Koen@REBUS gravatar image

2018 – Arts geel Vraag 7 Stikstofdioxide wordt omgezet in distikstoftetraoxide volgens de evenwichtsreactie 2 NO2(g) N2O4(g) In een evenwichtsmengsel wordt op tijdstip t0 het volume van het reactievat op de helft gebracht terwijl de temperatuur constant wordt gehouden. In de vier onderstaande grafieken worden de concentraties van NO2 en N2O4 weergegeven in functie van de tijd

Ik zou kiezen tussen A en B maar ik snap niet hoe je weet dat je grafiek A kunt uitsluiten en je weet dat het grafiek B is?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-12 16:51:29 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Als het volume van het vat wordt gehalveerd wat gebeurt er dan met de concentraties van beide gassen?

Welke grafiek kan dus onmogelijk correct zijn en waarom?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Als het volume daalt zal het evenwicht naar rechts gaan. Dus de concentratie zal stijgen van N2O4 en die van 2NO2 zal dalen. Maar dan weet ik nog steeds waarom het B is en niet A?

Cha ( 2019-06-15 04:57:09 -0500 )edit

Wanneer je het volume halveert zal op dat punt de concentratie verdubbelen en van beide stoffen. Vanaf dat moment zal er zich een nieuw evenwicht instellen door het verschuiven van het evenwicht. Bij welke grafiek verdubbelt de concentratie bij beide stoffen?

Koen@REBUS ( 2019-06-15 07:27:54 -0500 )edit

ah oke, nu is het duidelijk! bedankt!

Cha ( 2019-06-18 09:35:41 -0500 )edit

Ik begrijp niet waarom het antwoord C is, zoals in de oplossing staat? En kan je ook niet redeneren met de druk die stijgt doordat het volume daalt en dan dus naar de kant van het minste gasdeeltjes schuift dus naar rechts. Maar dan zou de concentraite aan N2O4 moeten stijgen mr die daalt bij C?

Omar.ElHaji ( 2019-06-29 05:44:42 -0500 )edit

Als het antwoord B zou zijn begrijp ik het maar in het document met alle oplossingen staat er C op de website?

Omar.ElHaji ( 2019-06-29 05:46:19 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-11 10:20:33 -0500

Aantal keer gelezen: 261 keer

Laatst gewijzigd: Jun 29 '19