Stel je vraag
0

2015 augustus vraag 13 chemie

asked 2019-06-11 12:27:25 -0500

Cha gravatar image

updated 2019-06-12 16:52:59 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Hoe weet je dat het evenwicht hier links ligt, is dit omdat de K kleiner is dan 1?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-12 16:57:57 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Om hier tot inzicht te komen schrijf je best de vergelijking voor de evenwichtsconstante Kc.

Je weet dat deze gelijk is aan 0,2. Probeer vanuit dit gegeven af te toetsen welke oplossing de juiste is.

Je gaat tot de vaststelling komen dat het evenwicht naar links moet verschuiven als je met gelijke molhoeveelheden vertrekt op tijdstip To.

Geraak je er zo uit?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik snap hoe je aan de uitkomst komt, als ik weet dat het evenwicht links ligt. Maar als ik het goed begrijp is het evenwicht altijd links als er op To aan beide kanten gelijke molhoeveelheden zijn?

Cha ( 2019-06-15 04:52:18 -0500 )edit

Wanneer de evenwichtsconstante kleiner is dan 1 is dat het geval. Maar je kan het ook berekenen door de vergelijking op te stellen. In dit geval is de evenwichtsconstante gelijk, dus verschuift het evenwicht naar wanneer bij To gelijke molhoeveelheden worden genomen.

Koen@REBUS ( 2019-06-15 07:26:15 -0500 )edit

Ik snap niet zo goed wat u bedoelt met de vergelijking opstellen. Kc= [NO2]² / [N2O4]. Maar verder kan je de concentraties toch nog niet invullen als je evenwichtconcentraties niet kent. Dus ik snap niet helemaal hoe ik kan zien dat de evenwichtscste gelijk is?

Cha ( 2019-06-18 09:40:39 -0500 )edit

Om aan Kc = 0,2 te voldoen moet de noemer groter zijn dan de teller. Wanneer op het begin beide stofhoeveelheden gelijk zijn aan 1 mol naar welke kant moet het evenwicht verschuiven om hieraan tegemoet te komen?

Koen@REBUS ( 2019-06-18 12:54:43 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-11 12:27:25 -0500

Aantal keer gelezen: 126 keer

Laatst gewijzigd: Jun 12 '19