Stel je vraag
0

4.1.12 Wiskunde

asked 2019-06-13 09:05:27 -0500

Cha gravatar image

Je hebt 8 verschillende bloedstalen. Op hoeveel manieren kan je die stalen over 2 labo's verdelen als elk labo minstens 1 staal moet krijgen?

Ik snap niet waarom je hier een herhalingsvariatie doet. Waarom is hier herhaling mogelijk, je hebt toch allemaal verschillende bloedstalen?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-13 10:58:33 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je kan een volgend bloedstaal telkens opnieuw naar één van de twee labo's sturen. Dus je maakt 8 keer achter elkaar een keuze tussen twee labo's.

Vervolgens moet je daar 2 mogelijkheden aftrekken: je mag niet alles naar één labo sturen, en ook niet alles naar het andere labo.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

Ik snap het, dankjewel!

Cha ( 2019-06-15 04:58:18 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-13 09:05:27 -0500

Aantal keer gelezen: 162 keer

Laatst gewijzigd: Jun 13 '19