Stel je vraag
0

Chemie evenwichtsconstanten

asked 2019-06-14 06:06:56 -0500

Sam gravatar image

Ik twijfel tussen de oplossing K' = 1/K of K' = 1/K^2

Ik dacht namelijk dat je de reactie 2C + 2D -> 2A eerst moest vereenvoudigen naar C + D -> A. Dan zou ik als juiste oplossing K' = 1/K nemen.

Mag je die reactie vereenvoudigen of moet je wel werken met 2C + 2D -> 2A?

Alvast bedankt

Sam

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-14 14:03:13 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2019-06-14 14:03:30 -0500

Deze opgave is erg triviaal en werd uit de nieuwe Rebus cursus 2018-2019 geschrapt.

Je moet ervan uit gaan dat je niet mag vereenvoudigen.

Ok?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Oke dankjewel!!

Sam ( 2019-06-14 18:05:23 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-14 06:06:56 -0500

Aantal keer gelezen: 76 keer

Laatst gewijzigd: Jun 14 '19