Stel je vraag
0

Biologie neo-darwinisme

asked 2019-06-16 10:11:33 -0500

Sam gravatar image

Welke van de volgende uitspraken is in overeenstemming met het neo-Darwinisme?

A: Als dieren geïsoleerd geraken van elkaar, kunnen ze nadien niet meer voortplanten met elkaar en kunnen nieuwe soorten ontstaan.

B: Natuurlijke selectie gebeurt eerst op basis van genotype en daarna pas op basis van fenotype

C: Modificaties bij een individu kunnen doorgegeven worden naar de volgende generatie

D: De allelfrequentie kan veranderen als sommige dieren van een soort vertrekken naar een ander gebied, en daardoor kan de achterblijvende groep een nieuwe soort vormen.

Wat is het juiste antwoord?

Alvast bedankt

Sam

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2019-06-18 04:13:21 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Antwoord D

A: niet perse, het KAN zijn B: eerst fenotype, dan genotype C: modificatie is niet overerfbaar D: juist

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankjewel!!

Sam ( 2019-06-18 10:10:59 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-16 10:11:33 -0500

Aantal keer gelezen: 141 keer

Laatst gewijzigd: Jun 18 '19