Stel je vraag
0

Fysica extra oefening 2.10.4

asked 2019-06-19 10:20:08 -0500

Een student schrijft de letter U op het bord. De horizontale en verticale snelheid en versnelling van de beweging van de hand zijn in bijgaande figuren weergegeven. Bereken voor het tijdstip t = 0,75 s de grootte en de richting van de snelheid t.o.v. de x-as op dat tijdstip (maak een tekening om de berekende hoek aan te duiden) en eveneens de grootte en de richting van de versnelling.

Ik begrijp niet zo goed hoe ik aan deze oefening moet beginnen. Kan iemand mij helpen?

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-19 12:06:08 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Kijk naar de grafiek in de oefening. Zowel snelheid als versnelling zijn vectoren en kunnen dus steeds in een horizontale en verticale component gesplitst worden. Dit moet je op het gevraagde tijdstip dan doen.

Uit deze gegevens kun je dan ook de hoek vinden die gemaakt wordt met de x-as (zie hoofdstuk 1 vectoren)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-19 10:20:08 -0500

Aantal keer gelezen: 41 keer

Laatst gewijzigd: Jun 19 '19