Stel je vraag
0

biologie: ontwikkeling: bloed

asked 2019-06-20 07:36:22 -0500

Omar.ElHaji gravatar image

Beste

Na 16 weken begint er bloed in de lever te ontwikkelen en na 26 weken in milt en beenmerg. Wordt die functie overgedragen naar het milt en beenmerg of tot wanneer produceert de lever echt nog bloed? Wel weet ik dat de lever later ook nog eiwitten aanmaakt die in het bloed een eigen functie vervullen en bloed zuivert maar of het ook nu nog echt bloed aanmaakt weet ik niet?

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-20 08:25:52 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Deze vraag valt buiten de leerstof van TAT.

Hier kan je meer info vinden: http://tomvangelder.antrovista.com/de...

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ahja ok bedankt!

Omar.ElHaji ( 2019-06-20 08:54:48 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-20 07:36:22 -0500

Aantal keer gelezen: 47 keer

Laatst gewijzigd: Jun 20 '19