Stel je vraag
0

fysica 3.1.8

asked 2019-06-21 02:05:12 -0500

Is het schijnbaar gewicht gelijk aan de kracht waarmee hij op de bodem van de lift duwt? Fnormaal = m (a+g) = 70.(5+10) = 1050

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-21 03:04:59 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Dat klopt. En de schijnbare massa is dan wat op een weegschaal zou aangegeven worden: 1050 N / 10 m/s² = 105 Kg

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Statistieken

Datum: 2019-06-21 02:05:12 -0500

Aantal keer gelezen: 218 keer

Laatst gewijzigd: Jun 21 '19