Stel je vraag
0

Scheikunde vraag 7 tandarts 2018

asked 2019-06-21 08:33:21 -0500

Lucas.Wattecamps gravatar image

updated 2019-06-22 05:48:33 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Beste, Ik begrijp niet hoe je deze oefening kan oplossen aangezien je precies te weinig gegevens hebt. Kan iemand me dit uitleggen? Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

5 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2019-06-24 16:32:18 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2019-06-25 06:34:45 -0500

image description

Uitgaande van de opgave kan ik dit schema maken.

X kan je berekenen met behulp van de formule van Ke en dan kan je Y berekenen hetgeen gevraagd is.

Schept dat duidelijkheid?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Als ik bij delta n (-3) invul klopt het. Ik denk dat u een foutje heeft gemaakt in de tabel onder SO2. Bedankt in ieder geval.

Lucas.Wattecamps ( 2019-06-25 06:05:05 -0500 )edit

Ik heb het ondertussen aangepast. Deze zou dan wel correct zijn. Succes en goed gezien !

Koen@REBUS ( 2019-06-25 06:33:21 -0500 )edit
0

answered 2019-06-22 10:57:08 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Mijn vergelijking voor Kc:

Kc = [SO3]e . [NO]e / [NO2]e . [SO2]e

Hieruit kan je de [SO2]e berekenen en vervolgens de [SO2] bij het begin van de reactie.

OK?

edit flag offensive delete link more
0

answered 2019-06-23 04:43:06 -0500

Lucas.Wattecamps gravatar image

Is het dan zo dat er vier mol SO2 toegevoegd is zodat er drie mol wordt verbruikt en er geen nul in de noemer van Kc mag staan?

edit flag offensive delete link more
0

answered 2019-06-22 07:45:43 -0500

Lucas.Wattecamps gravatar image

Wanneer ik de vergelijking maak tussen begin en einde kom ik tot de conclusie dat er drie mol SO2 nodig is en er 3 mol NO2 wordt verbruikt om 3 mol SO3 en logischer wijs 3 mol NO te vormen. Als ik deze gegevens invul in Kc dan kom ik ook daadwerkelijk 3,0 uit maar het antwoord moet 4 mol zijn, dat begrijp ik niet.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2019-06-21 15:54:08 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Je moet even mee redeneren.

Hoeveel mol SO3 en NO heb je op tijdstip 0 aan het begin van de reactie?

Wat weet je over de stofhoeveelheden bij evenwicht? Kan je daaruit de verandering halen van stofhoeveelheden tussen tijdstip 0 en deze bij evenwicht.

Stel de formule van Kc op. Je kan vaststellen dat het volume komt te vervallen omdat de orde links en rechts van de reactiepijl gelijk is.

Wat is je oplossing?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-21 08:33:21 -0500

Aantal keer gelezen: 209 keer

Laatst gewijzigd: Jun 25 '19