Stel je vraag
0

Wiskunde vraag 3.10.8 (extra oefeningen)

asked 2019-06-21 14:07:57 -0500

Alexi.DePreter gravatar image

Beste

Bij oefening 3.10.8 van de extra oefeningen van wiskunde wordt er gevraagd om de minimale som te berekenen van een parabool, maar ik kom niet op het juiste antwoord. Zou u dit misschien kort kunnen uitwerken zodat ik kan zien waar mijn fout is?

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-29 10:06:11 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

C:\fakepath\wiskunde extra 3.10.8.jpg Dit is de uitwerking

edit flag offensive delete link more
0

answered 2019-06-21 16:21:43 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Als het deze niet is zal het toch ongeveer dezelfde methode zijn.

C:\fakepath\wiskunde 3.3.8.jpg

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Beste, dit is de uitwerking van 3.3.8. Ook ik kom iets anders uit bij 3.10.8 (extra oefeningen). Zou het kunnen dat de som minimaal 16 is i.p.v. 6 (wat op de verbetersleutel staat)? Met dan een waarde van a gelijk aan (wortel 2)?

Lotte.Swerts ( 2019-06-29 09:10:35 -0500 )edit

Neen, het is wel degelijk 6. Ik zal mijn berekening uitschrijven.

Myriam@REBUS ( 2019-06-29 09:48:43 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-21 14:07:57 -0500

Aantal keer gelezen: 147 keer

Laatst gewijzigd: Jun 29 '19